Școala Gimnazială Ștefan Protopopescu - Slatina

Stiri si noutati

ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ VOLUNTARĂ

  1.  Nr. 1420 / 11.07.2017

 

Anunt de transparență voluntară

În atentia celor interesați

 

 

In temeiul prevederilor  art. 7, alin 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si art 43. din HG 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică din legea 98/2016, Școala Gimnazială „Ştefan Protopopescu” Slatina vă invită să participați la achiziția directă pentru atribuirea contractului având obiectul lucrării : reparații interioare si exterioare la sala de sport și lucrăti amenajări interioare hol parter în cadrul  Școlii Gimnaziale „Ştefan Protopopescu”, situat în  municipiul Slatina,  str. Arinului nr. 2, jud OLT.

Tip contract: lucrări;

Valoarea estimată a lucrărilor 168.067,00 lei fără TVA;

Durata contractului 30 zile ;

CPV: 45453100-8-Lucrari de renovare ;

Nu se admit oferte alternative.

Caietul de sarcini se solicită la sediul autorității contractante în scris sau pe mail-ul : co_protopopescu@yahoo.com

Conditii participare: Autoritatea contractantă solicită ofertanților vizitarea amplasamentului obiectivului. Eventualele neconcordanțe, omisiuni diferite față de cele din Caietul de sarcini, vor fi semnalate beneficiarului înaintea depunerii ofertei, in vederea analizării și dacă este cazul, a completărilor.

Costurile privind transporturile, aprovizionarea, manipularea materialelor inclusiv a celor rezultate din desfaceri, vor fi cuprinse in valoarea aferentă  lucrării.

Decontarea se va face pe baza cantităților de lucrări real executate, verificate si însușite de către beneficiar.

Oferta va cuprinde:

  1. Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe langă instanța competentă, din care sa rezulte ca obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
  2.  Oferta de pret va fi incarcata/postata in catalogul SEAP.

 

Criterii adjudecare: Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este „pretul cel mai scazut” ofertat pentru totalitatea lucrarilor stabilite prin caietul de sarcini si cu încadrarea în sumele bugetare alocate pentru executarea lucrarilor. Aplicându-se criteriul „pretul cel mai scazut” se precizeaza, in mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale obligatorii din Caietul de sarcini. Ofertele cu solutii tehnice inferioare celor prevazute în Caietul de sarcini atrag respingerea acestora ca neconforme.

Termen limita primire oferte: 14.07.2017, orele 1000
Informatii suplimentare: Informațiile suplimentare se vor solicita la sediul autorității contractante în zilele lucrătoare în intervalul orar 1000 1400,  sau pe mail.

 

Director,                                                                                       Intocmit,

Mihaela Mioara PIRNĂ                                                                         Mirela MĂRIUȘ